DEKRET ME FUQI LIGJORE PËR NDIHMË FINANCIARE PËR PUNËDHËNËSIT NGA SEKTORI PRIVAT

DEKRET ME FUQI LIGJORE PËR NDIHMË FINANCIARE PËR PUNËDHËNËSIT NGA SEKTORI PRIVAT TË GODITUR NGA KRIZA SHËNDETËSORE EKONOMIKE SI PASOJË E COVID19, PËR SHKAK TË PAGESËS SË RROGAVE PËR MUAJT PRILL DHE MAJ TË VITIT 2020
Ky dekret ligjor rregullon kushtet, mënyrën dhe procedurën e mbështetjes financiare të punëdhënësve të sektorit privat të prekur nga kriza shëndetësore dhe ekonomike e shkaktuar nga virusi COVID-19, për pagimin e pagave të punëtorëve për muajt prill dhe maj 2020.
“Punëdhënësi nga sektori privat” për sa i përket këtij dekreti është çdo person juridik nga sektori privat që punëson punëtorë në bazë të kontratës së punës, person fizik që punëson punëtorë në bazë të kontratës së punës dhe përfitues të punëdhënësit, në përputhje me Ligjin për Agjencitë Private të punësimit.
Më tepër informacione në linkun e mëposhtëm:
http://www.slvesnik.com.mk/…/52c3586ab1434cd7b159d3a7ab29cf…