2000

Anëtarë

12.000

Takime

60

Projekte

7500

Kërkesa ndaj institucioneve publike

OEMVP SHËRBIMET
OEMVP AKTIVITETET
15 VJETORI

Desku i shërbimeve

OEMVP do të jetë përmirësimi i mbështetjes së vazhdueshme çdo ditore të ofruar për më  shumë...

Trajnime

Organizojmë trajnime profesionale për stafin, për përmirësimin e punës, trajnime në kuadër të projektit, info-sesione...

Performanca afariste

Duke u nisur nga nevoja e antarësisë për të siguruar informata të sakta mbi performancën...
SHËRBIMET
SHËRBIMET TONA

Organizojmë auditim, kontroll, verifikim intern, auditim furnizuesve, auditim të jashtëm për çertifikim ISO, çertifikim të Standardeve ISO/MKS/EN dhe CE, konsulencë dhe sqarime/verifikim të çertifikatave, zhvillim të biznesit bazuar në ekonominë vendase dhe ndërkombëtare.

KLIENTËT

Klientët që bashkëpunojmë