Kuvendi i Odës është organi më i lartë dhe udhëhëqës i Odës, i paraparë me Statutin e odës. Kuvendi ka 65 përfaqësues (anëtarë) të cilët përfaqësojnë qytetet në mënyrë proporcionale në bazë të numrit të anëtarëve në secilin qytet:

  • Shkup – 15 anëtarë,
  • Tetovë – 15 anëtarë,
  • Gostivar – 10 anëtarë,
  • Kumanovë – 10 anëtarë,
  • Kërçovë – 4 anëtarë,
  • Strugë – 6 anëtarë,
  • Dibër – 3 anëtarë,
  • Ohër – 1 anëtar,
  • Manastir – 1 anëtar.

 

Nazmi Ejupi – Kryetar i Kuvendit të OEMVP

Qanije Selimi – Nënkryetare e Kuvendit të OEMVP