2000

Членки

12.000

Средби

60

Проекти

7500

Барање кон јавните институции

СКСЗМ УСЛУГИ
СКСЗМ АКТИВНОСТИ
15 ГОДИНИ

Деск на услуги

СКСЗМ ќе ја подобрува континуираната дневна поддршка на повеќе од 1.800 компании во Македонија, поврзани...

Обуки

Организираме стручни обуки за вработените, подобрување на работата, обуки во рамките на проектот, инфосесии за...

Деловни Перформанси

Земајќи ги во предвид потребите на членството за обезбедување точни информации за перформансите на постојните...
УСЛУГИ
НАШИТЕ УСЛУГИ

Организираме ревизија, ревизија, внатрешна проверка, ревизија на добавувачи, надворешна ревизија за сертификација на ISO, сертификација на ISO / MKS / EN и CE стандарди, консултации и разјаснување / верификација на сертификати, развој на бизнисот базиран на домашната и меѓународната економија.

КЛИЕНТИ

Клиенти со кои работиме