Grupacionet tjera në OEMVP

1.-Grupacioni për bujqësi dhe zhvillim rural,
2.-Grupacioni i ndërtimtarisë, urbanizmit dhe mjedisit dhe energjetikës,
3.-Grupacioni për turizëm dhe hotelieri,
4.-Grupacioni i grave sipërmarrëse,
5.-Grupacioni i mediave,
6.-Grupacioni i teknologjive informative,
7.-Grupacioni i distributorëve të konsumit të gjerë dhe shitjes me pakicë,
8.-Grupacioni për shërbime juridike, financiare dhe konsulente,
9.-Grupacioni për transport, shpedicion dhe komunikacion,
10.-Klubi i prodhuesve industrial.