Grupacionet tjera në OEMVP
  1. Grupacioni për bujqësi dhe zhvillim rural;
  2. Grupacioni i ndërtimtarisë, urbanizmit dhe mjedisit dhe energjetikës;
  3. Grupacioni për turizëm dhe hotelieri;
  4. Grupacioni i grave sipërmarrëse;
  5. Grupacioni i mediave;
  6. Grupacioni i teknologjive informative;
  7. Grupacioni i distributorëve të konsumit të gjerë dhe shitjes me pakicë;
  8. Grupacioni për shërbime juridike, financiare dhe konsulente;
  9. Grupacioni për transport, shpedicion dhe komunikacion;
  10. Klubi i prodhuesve industrial.