OEMVP pjesëmarrëse në biznes forum

Drejtori ekzekutiv Drilon Iseni prezanton qasjen e OEMVP-së mbi temën: “Inkurajimi i konkurrueshmërisë ekonomike të Maqedonisë së Veriut duke rritur kapacitetin sipërmarrës dhe inovativ të NVM”, në biznes forumin me temë: “Përmirësimi i bashkëpunimit dhe komunikimit mes aktorëve relevant në procesin e zhvillimit të konkurrueshmërisë ekonomike në Maqedoninë e Veriut”.

Ky biznes forum ka për qëllim të lehtësojë më tej bashkëpunimin ndërmjet aktorëve relevant (ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, odave ekonomike, institucioneve publike dhe arsimore, OJQ-ve) për ngjarje të përbashkëta dhe pjesëmarrje në aktivitete për të rritur konkurrueshmërinë në plan afatgjatë.

Ky biznes forum do të japë theks të veçantë në aspektet hulumtuese dhe zhvillimin e konkurrueshmërisë dhe gjithashtu në zhvillimin e ekonomisë nacionale duke rritur kapacitetin sipërmarrës dhe inovativ të NVM.

Temat e këtij forumi të biznesit janë: “Krijimi i kushteve për inkurajimin e investimeve dhe investimin në ndërmarrjet ekzistuese të vogla dhe të mesme”; “Mundësitë për rritjen dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme”; “Inkurajimi i konkurrueshmërisë ekonomike të Maqedonisë së Veriut duke rritur kapacitetin sipërmarrës dhe inovativ të NVM”.

 

SPONZORËT