Shpallje për Kryetar të OEMVP-së

Në bazë të nenit 21 të Statutit të OEMVP-së dhe në bazë të konkluzës numër gjashtë të mbledhjes së VI-të të Këshilli Drejtues, të mbajtur me datë 30.09.2019, Komisioni...