SHPALLJE PUBLIKE

SHPALLJE PUBLIKE


         Kryetarit të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Përendimore

 

Kandidatët krahas kushteve të përgjithëshme të përcaktuara me ligj, duhet të plotësojnë edhe kushtet e veçanta të parapara me Statutin e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Përendimore dhe atë:

       Të jetë qytetar i Republikës së Maqedonisë,

·         Vërtetim nga Gjykata, se kundër personit në fjalë nuk ka proces të hapur gjyqësor;

       Të jetë anëtar i OEMVP-së,

       Të ketë biznes të sukseshëm dhe mirë të etabluar,

·         Vërtetim nga Regjistri Qëndror për regjistrimin e kompanisë;

·         Vërtetim nga Rregjistri Qëndror për Bilansin e Gjendjes dhe Bilansin e Suksesit;

·         Vërtetim nga Gjykata, se kompania nuk është e përfshirë në ndonjë proces gjyqësor;

       Të dorëzoj plan-program pune për mandatin 4 vjeçar,

       Të dorëzoj letër motivimi,

       Të dorëzoj biografi të shkurtër 

Dokumentet e tyre kandidatët ti dorëzojnë në zyrën e OEMVP-së, në Shkup, rr.Dimitrija Çupovski nr.13.

Konkursi për paraqitje të kandidatëve zgjat deri më 25.03.2015.

Kyetari i Këshillit Drejtues

           Menderes Kuçi

                                                                                    

 

                                                 

Related posts

SPOZORI GJENERAL