Shpallje për Kryetar të OEMVP-së

Në bazë të nenit 21 të Statutit të OEMVP-së dhe në bazë të konkluzës numër gjashtë të mbledhjes së VI-të të Këshilli Drejtues, të mbajtur me datë 30.09.2019, Komisioni për organizimin e Kuvendit Zgjedhor 2019, solli vendim për shpallje publike për:

 

Kryetar të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore

 

Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, duhet të plotësojnë edhe kushtet e veçanta të parapara me Statutin e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe atë:

 • Të jetë qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • Të jetë anëtar i OEMVP-së;
 • Të ketë biznes të suksesshëm dhe mirë të etabluar;
 • Të zotërojë së paku një gjuhë të huaj;
 • Të mos ketë funksion politik, konform rregullave të statutit të OEMVP;
 • Të përpiloj plan program pune për mandatin katër vjeçar;
 • Të dorëzoj letër motivimi;
 • Të dorëzoj CV;
 • Të sigurojë vërtetim nga Gjykata Kompetente se kundër personit në fjalë nuk ka proces të hapur gjyqësor;
 • Të sigurojë vërtetim nga Regjistri Qendror për regjistrimin e kompanisë;
 • Të sigurojë vërtetim nga Regjistri Qendror për Bilancin e gjendjes dhe suksesit dhe
 • Të sigurojë vërtetim nga Gjykata kompetente se kompania nuk është e përfshirë në ndonjë proces gjyqësor.

 

Dokumentet e lartshënuara kandidatët duhet ti dorëzojnë në zyrat e OEMVP-së, në Shkup, rr.Dimitrija Çupovski nr. 1.

Konkursi për paraqitje të kandidatëve është i hapur prej 01 nëntor 2019 deri më 15 nëntor 2019.