Economicus nr.4

29 Maj 2017 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të prezantohen rezultatet dhe konkluzionet nga hulumtimi i kryer.

Më saktë, në këtë numër do të prezantohen rezultatet në sferën e inspektimeve, gjegjësisht numri mesatar i inspektimeve në 5 vitet e fundit sipas industrisë, sipas rajoneve planore, dhe sipas madhësisë së bizneseve.

Në këtë hulumtim janë përfshirë 177 kompani me madhësi të ndryshme, veprimtari të ndryshme, dhe prej qyteteve të ndryshme në Republikën e Maqedonisë.

Këtu mund të shkarkoni numrin e 4-të të informatorit ekonomik Economicus.