Shërbimet tona

Desku i shërbimeve

OEMVP do të jetë përmirësimi i mbështetjes së vazhdueshme çdo ditore të ofruar për më  shumë...

Trajnime

Organizojmë trajnime profesionale për stafin, për përmirësimin e punës, trajnime në kuadër të projektit, info-sesione...

Performanca afariste

Duke u nisur nga nevoja e antarësisë për të siguruar informata të sakta mbi performancën...

Patentimi dhe mbrojtja e të drejtave të pronës industriale

Përmes Qendrës për pronësi industriale, Ju ofrojmë mbrojtje të të drejtave të pronësisë industriale në...

Qendra për cilësi dhe standarde

Organizojmë auditim, kontroll, verifikim intern, auditim furnizuedve, auditim të jashtëm për çertifikim ISO, çertifikim të...