Qendra për cilësi dhe standarde

Shërbim Biznesi

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore përmes Qendrës së saj për cilësi dhe standarde, anëtarve Ju ofron:

 • Trajnim profesional;
 • Auditim/Kontroll/Verifikim intern;
 • Auditim furnitorve;
 • Auditim të jashtëm për çertifikim ISO;
 • Çertifikim të Standardeve ISO/MKS/EN dhe CE;
 • Konsulencë dhe Sqarime/Verifikim të Çertifikatave;
 • Zhvillim të biznesit bazuar në Ekonominë Vendase dhe ndërkombëtare.

Aktivitetit tona:

 • ISO9001, Quality Management System / Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë;
 • ISO14001, Environmental Management System / Sistemet e Menaxhimit Mjedisor;
 • OHSAS 18001 Occupational Health & Safety / Shëndet dhe Siguri në punë;
 • ISO27001 IFSM / Sistemet e menaxhimit të sigurisë së informacionit;
 • ISO22000/HACCP/GLOBALGAP/IFS/HALAL/Cilësia dhe siguria e ushqimit;
 • CE mark, Inspection and quality control / Marka CEInspektimi dhe kontrolli i cilësisë;
 • Plani i Biznesit;
 • Menaxhim i Marketingut;
 • Menaxhim i Financave;

– POLITIKA DHE QËLLIMET
Qëllimi është njohja me kërkesat, principet e Standardeve dhe rregullat e tyre për zhvillim dhe standardizim në ndërmarrjen tuaj.
Procesi është i dedikuar për udhëheqës të institucioneve, kompani, organizata shtetërore apo private dhe të punësuar shtetëror apo privat për aktivitetet e tyre personale apo organizative.

– PROCESI
Pjesëmarrësit do të njoftohen me:
-Zbatimi i standardeve në lidhje me Sistemin e Menaxhimit;
-Kuptimi, roli dhe përgjegjësia e menaxherit në lidhje me standardet;
-Mbledhja objektive e të dhënave dhe analiza e tyre;
-Implementimi dhe përgatitja për Çertifikatë;
-Zhvillimin e vazhdueshëm dhe përmirësimin e Standardeve;
-Proces praktik në lidhje me veprimtarinë e ndërmarrjes dhe standardit, etj.

 AKTIVITETI:
Informim dhe paisje me proceset dhe çertifikatat për standardet për cilësi dhe zhvillim të ndërmarrjeve anëtare të OEMVP.

ISO9001, Quality Management System Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë
ISO 9001 është kthyer në një referencë ndërkombëtare për kërkesat e menaxhimit të cilësisë në marrëdhëniet biznes – biznes. Ai lidhet me “menaxhimin e cilësisë”. Kjo do të thotë se, një organizatë që e zbaton atë garanton se plotëson:

 • cilësinë e kërkuar nga klienti, dhe
 • kërkesat e zbatueshme rregullatore

Ndërkohë që synon të:

 • rrit kënaqësinë e klientit, dhe
 • arrijë përmirësim të vazhduar të përformancës së saj.

ISO 9001 është një standard i përgjithshëm që do të thotë se i njëjti standard mund të zbatohet:

 • ndaj çdo organizate, e madhe apo e vogël qoftë, ndaj çfarëdo lloj produkti të saj,
 • përfshirë edhe rastin nëse “produkti” i saj mund të jetë një shërbim,
 • në çdo sektor të aktivitetit, dhe
 • nëse është një kompani biznesi, administratë publike, apo një departament qeveritar.

“Sistemi i Menaxhimit” i referohet asaj se çfarë bën organizata për të menaxhuar proceset apo aktivitetet e saj, në mënyrë që produktet apo shërbimet që ajo prodhon të përmbushin objektivat që organizata i ka caktuar vetes, siç mund të jenë:

 • kënaqja e kërkesave për cilësi të klientëve,
 • përmbushja e të gjithë detyrimeve ligjore dhe rregulloreve,
 • përmbushja e objektivave/kërkesave mjedisore.
ISO14001, Environmental Management System Sistemet e Menaxhimit Mjedisor
Familja e ISO 14000 ka në fokus dhe lidhet me “menaxhimin mjedisor”. Standardi ISO 14001 është Standard i çertifikueshëm dhe më i zbatuari i kësaj familje. Standardi ISO 14001 përfaqëson një konsensus ndërkomëbtar mbi praktikat e mira të menaxhimit mjedisor me qëllimin për të siguruar se organizata mund të:

 • minimizojë efektet e dëmshme mbi mjedisin të shkaktuara nga aktivitetet e saj, dhe të
 • arrijë përmirësim të vazhdueshëm të performancës së saj mjedisore.

ISO 14001 ka të bëjë me mënyrën se si një organizatë kryen punën e saj. Me fjalë të tjera, ai lidhet me proceset, dhe jo me produktet – të paktën jo në mënyrë direkte. Por sigurisht, mënyra se si organizata menaxhon proceset e saj ndikon mbi produktin final.

OHSAS 18001 Occupational Health & Safety Shëndeti dhe Siguria në punë
OHSAS 18001 është një standard i vërtetë ndërkombëtar i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo madhësi të organizatës. Ai ofron udhëzime që ju ndihmojnë të hartoni dhe ngrini strukturën tuaj mbi sigurinë dhe shëndetin në punë – duke ju dhënë mundësinë të sillni të gjithë kontrollin e duhur dhe proceset në një sistem menaxhimi.
OHSAS 18001 mund të përshtatet në çdo lloj organizate me qëllim të ndihmojë eliminimin apo minimizimin e rreziqeve dhe kërcënimeve operacionale. Standardi është hartuar t’u ndihmojë të krijoni kushtet më të mira të mundshme të punës në organizatën tuaj – duke ju mundësuar të përmbushni kërkesat ligjore, ato të industrisë dhe klientëve. OHSAS 18001 është duke ndryshuar.

 • Krijon kushtet më të mira të punës në gjithë organizatën tuaj,
 • Identifikon kërcënimet dhe vendos kontrollin për menaxhimin e tyre,
 • Redukton aksidentet dhe sëmundjet në vendin e punës duke minimizuar kostot dhe kohën joproduktive,
 • Përfshin dhe motivon stafin me kushte më të mira dhe më të sigurta pune,
 • Dëshmon përputhshmëri ndaj klientëve dhe furnitorëve.
ISO27001 IFSM / Sistemet e menaxhimit të sigurisë së informacionit.
Një Sistem i Menaxhimit i Sigurisë së Informacionit (SMSI) është një qasje sistematike për menaxhimin e informacioneve të ndjeshme të kompanisë në mënyrë që ai të mbetet i sigurt. Ai përfshin njerëz, procese dhe sisteme të IT (Informacionit dhe Teknologjisë) përmes zbatimit të proceseve për menaxhimin e riskut. Ai mund të ndihmojë bizneset e vogla, të mesme dhe të mëdha në çdo sektor, dhe të mbajnë të sigurta mjetet e informacionit. Mbron informacionin (përmes përdorimit të trajnimit të të punësuarve, procedurave të mirë përcaktuara dhe politikave që minimizojmë mundësinë për thyerjen e sigurisë së informacionit).

Rritja e përfitimeve (të qënurit i çertifikuar me ISO 27001 do të thotë se ju keni avantazhe krahasuar me kompani të tjera qoftë në prokurimet publike apo ato private)

ISO22000/HACCP/GLOBALGAP/IFS/HALLALL/ Quality and Food safety Cilësia dhe siguria e ushqimit
Familja e Standardeve Ndërkombëtare ISO 22000 dhe GLOBALGAP/IFS/HALAL adreson menaxhimin e sigurisë ushqimore. Pasojat e ushqimit jo të sigurt mund të jenë serioze dhe Standardet ISO të menaxhimit të sigurisë ushqimore ndihmojnë organizatat të identifikojnë dhe kontrollojnë kërcënimet e sigurisë ushqimore. Ndërsa shumë prej produkteve të sotme ushqimore vazhdimisht kalojnë kufijtë kombëtar, Standardet Ndërkombëtare nevojiten për të mundësuar sigurinë e zinxhirit global të sigurisë ushqimore. ISO 22000:2005 përcakton kërkesat për një sistem të menaxhimit të sigurisë ushqimore dhe mund të çertifikohet. Ai hartëzon atë çfarë i nevojitet të bëjë organizata për të treguar aftësinë e saj për të kontrolluar kërcënimet ndaj sigurisë ushqimore në mënyrë që të garantojë se ushqimi është i sigurt. Ai mund të përdoret nga çdo lloj organizate, pavarësisht madhësisë së saj apo pozicionimit në zinxhirin ushqimor.
CE mark, Inspection and quality control Marka CEInspektimi dhe kontrolli i cilësisë
CE  Mark është e nevojshme për shumë produkte. Ai thekson se produkti është vlerësuar para se të vendosen në treg dhe takohet me sigurinë e BE-së, shëndetin dhe kërkesat për mbrojtjen e mjedisit. Përmes kësaj faqe interneti Komisioni Evropian siguron operatorët ekonomikë dhe konsumatorët me informacion se si procesi i ngjitja CE në një produkt të punimeve. Si prodhues, kjo do t’ju udhëheqë nëpër procesin e fiksimi CE në produktin tuaj të veçantë, duke ilustruar në mënyrë të qartë hapat kryesorë të ndërmarrë nga fillimi në tregtimin e produktit. Nëse ju jeni një distributor apo importues ju do të duhet të dini kërkesat që duhet të përmbushin produktet që ju keni importuar ose shpërndarë për të tregëtuar lirisht brenda EEA.
ISO Managment System Training Trajnimi profesional
Trajnimi profesional ISONjë sistemi i suksesshëm mbështetet në më shumë se leximin e tekstit të standardit; kjo kërkon një kuptim të kërkesave dhe një aplikim të konsiderohet e standardit në organizatë. Ky kurs do tu sigurojë pjesmarrëseve një pasqyrë në botën e rëndësishme të standardeve të cilësisë, zhvillimin e tyre dhe procesin e çertifikimit.

 • Terminologjia thelbësore e Cilesisë, Mjedisit dhe Sigurisë dhe njohje me ISO përkufizimet;
 • Struktura dhe kërkesat kryesore të ISO;
 • Qëllimi dhe synimi i një sistemi të menaxhimit;
 • Qasja në sistemet e menaxhimit për menaxhimin e rreziqeve të sigurisë;
 • Kuptimi i kontekstit organizativ dhe një qasje të bazuar në rrezik;
 • Përmbledhje e legjislacionit kyç dhe rëndësia e legjislacionit për një ISO Standard;
 • Vendosja e objektivave;
 • Procesi i përmirësimit të vazhdueshëm;
 • Monitorim, matje dhe analiza.
 
Marketing Management (Marketing dhe kënaqesia e klientëve, Komunikimi me klientët, Analiza dhe kërkimi tregut, Marketing Plan)
Menaxhimi i marketingut është disiplinë organizative e cila fokusohet në zbatimin praktik të marketingut, teknikat dhe metodat brenda ndërmarrjeve dhe organizatave dhe në menaxhimin e burimeve të marketingut të një firme dhe aktiviteteve.

Globalizimi ka çuar firmat në tregun përtej kufijve të vendeve të tyre, duke e bërë  marketingun ndërkombëtar shumë të rëndësishëm dhe një pjesë integrale e strategjisë së marketingut të një firme.

Menaxherët e Marketingut janë shpesh përgjegjëse për të ndikuar në nivelin, kohën, dhe përbërjen e kërkesës së konsumatorit. Pjesërisht, kjo është për shkak se roli i një menaxheri të marketingut mund të ndryshojnë bazuar në mënyrë të konsiderueshme në madhësinë e një biznesi, kulturën korporative, dhe kontekstin industrisë. Për shembull, në një pjesë të madhe të produkteve të konsumit të kompanisë, drejtori i marketingut mund të veprojë si menaxher i përgjithshëm i produktit të tij.

Për të krijuar një strategji të menaxhimit të marketingut me kosto-efektive efektive, firmat duhet të kenë një, kuptim të detajuar objektiv të biznesit të tyre dhe të tregut në të cilin ata veprojnë.

Në analizimin e këtyre çështjeve, disiplina e menaxhimit të marketingut shpesh përputhet me disiplinën lidhur e planifikimit strategjik.

Finance Management (Pasqyra dhe bilanci financiar, Auditimi Financiar)
Menaxhimi financiar i referohet menaxhimit efikas dhe efektiv të parave (fondet) në mënyrë të tillë për të përmbushur objektivat e organizatës. Kjo është funksioni i specializuar lidhur drejtpërdrejt me menaxhmentin e lartë. Termi zakonisht zbatohet për një organizatë apo strategji financiare të kompanisë, ndërsa e financave personale apo menaxhimi jeta financiare i referohet strategjisë për menaxhimin e një individi. Ai përfshin si për të rritur dmth buxhetimin kapital kryeqytetin dhe se si të ndajë kryeqytetin. Jo vetëm për buxhetim afatgjatë, por edhe se si të ndajë burimet afatshkurte si detyrimet aktuale. Ajo gjithashtu merret me politikat e dividentëve tek mbajtësit e aksioneve.

Bazat dhe praktikat e kontabilitetit.

 
Biznes Plan
Për çdo biznes fillimidht duhet një plan, duke planifikuar  për një periudhë të shkurtë, të mesme ose të gjatë. Si për hapjen e biznesit ashtu edhe për biznesin funksional është i nevojshëm zhvillimi i pandërprerë.
– Për këtë ne mundësojmë përpilim të biznes planit që të jetë i suksesshëm dhe të pranohet nga institute për zhvillim vendor ose ndërkombëtar, mjete financiare nga bankat kreditore, fondet europiane ose ndërkombëtare.