Центар за квалитет и стандардизација

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија преку својот Центар за квалитет и стандардизација, на членовите им обезбедува:

 • Професионална обука;
 • Ревизија / Ревизија / Внатрешна верификација;
 • Ревизори на добавувачи;
 • Надворешна ревизија за сертификација на ISO;
 • Сертификација на ISO / MKS / EN и CE стандарди;
 • Консултантски услуги и Појаснување / верификација на сертификатите;
 • Развој на бизнисот базиран на домашна и меѓународна економија.

 

Наши активности:

 • ISO9001, Quality Management System / Систем за управување со квалитет;
 • ISO14001, Environmental Management System / Системи за управување со животната средина;
 • OHSAS 18001 Occupational Health & Safety / Здравје и безбедност при работа;
 • ISO27001 IFSM / Системи за управување со безбедноста на информациите;
 • ISO22000/HACCP/GLOBALGAP/IFS/HALAL/Квалитет и безбедност на храна;
 • CE mark, Inspection and quality control / CE ознака, инспекција и контрола на квалитет;
 • Бизнис план;
 • Маркетинг менаџмент;
 • Финансиски менаџмент;

 

ПОЛИТИКИ И ЦЕЛИ

Целта е запознавање со барањата, принципите на Стандардите и нивните правила за развој и стандардизација во вашето претпријатие.
Процесот е посветен за водечките институции, компании, државни или приватни организации,  државни или приватни вработени за нивните лични или организациски активности.

ПРОЦЕС

Учесниците ќе бидат известени за:
– Имплементација на стандарди поврзани со системот за управување;
– Разбирање, улога и одговорност на менаџерот во однос на стандардите;
– Целно собирање на податоци и нивна анализа;
– Имплементација и подготовка на сертификатот;
– Континуиран развој и подобрување на стандардите;
– Практични процеси поврзани со претпријатие и стандардна активност, итн.

АКТИВНОСТ:

Информации и опрема со процеси и сертификати за стандарди за квалитет и развој на претпријатијата членки на СКСЗМ ISO9001, Систем за управување со квалитет ISO 9001 стана меѓународна референца за барања за управување со квалитет во бизнис-бизнис односите. Се однесува на “управување со квалитет”. Ова значи дека една организација која го спроведува тоа гарантира дека таа ги исполнува:

квалитетот што го бара клиентот, и применливите регулаторни барања

Додека има за цел:

Да го зголемува задоволството на клиентите, и постигнува континуирано подобрување на нејзините перформанси.

ISO 9001 е општ стандард што значи дека истиот стандард може да се примени:

за секоја организација, голема или мала, без оглед на неговиот производ,вклучувајќи го и случајот ако неговиот “производ” може да биде услуга,во секој сектор на активност, и без разлика дали станува збор за деловна компанија, јавна администрација или државен оддел.

“Систем за управување” се однесува на она што организацијата го прави за да управува со своите процеси или активности, така што производите или услугите што ги произведува ги задоволуваат целите што организацијата ги поставува, како што се:

исполнување на барањата за квалитет на клиентот,

исполнувањето на сите законски обврски и прописи,

исполнување на целите / барањата за животната средина.

 

Системи за Управување со Животната Средина

ISO 14000 семејството се фокусира на “управување со животната средина”. Стандардот ISO 14001 е сертифициран стандард и најмногу се применува од ова семејство. Стандардот ISO 14001 претставува меѓународен консензус за добри практики за управување со животната средина, со цел да се обезбеди дека организацијата може:

Да ги минимизира негативните ефекти врз животната средина предизвикани од неговите активности, и постигнува постојано подобрување на нејзините еколошки перформанси.

ISO 14001 има врска со тоа како една организација ја извршува својата работа. Со други зборови, тоа се однесува на процеси, а не директно на производи. Но, се разбира, начинот на кој организацијата ги управува своите процеси влијае на финалниот производ.

 

Здравје и Безбедност при Работа

OHSAS 18001 е вистински меѓународен стандард кој поставува барања за управување со добри безбедносни и здравствени практики при работа за која било големина на организацијата. Обезбедува упатства кои ви помагаат да ја дизајнирате и да ја изградите својата безбедносна и здравствена структура за работа – ви дава можност да ги доведете сите соодветни контроли и процеси во системот за управување. OHSAS 18001 може да биде прилагодена на било која организација за да помогне да се елиминираат или минимизираат ризиците и оперативните закани. Стандардот е дизајниран да ви помогне да креирате најдобри можни работни услови во вашата организација – овозможувајќи ви да ги задоволите законските, индустриските и барањата на клиентите. OHSAS 18001 се менува.

Создава најдобри услови за работа во целата ваша организација,

Идентификува закани и места за контрола над нивното управување,

Ги намалува несреќите и опасностите на работното место со минимизирање на времето на застој и прекини,

Вклучува и мотивира вработените со подобри и побезбедни работни услови,

Обезбедува усогласеност со клиентите и добавуваните.

 

Системи за Управување со Безбедноста на Информациите.

Систем за Управување со Информациска Сигурност (СУИС) е систематски пристап за управување со чувствителни информации за компанијата, за тие да остануваат безбедни. Тоа вклучува луѓе, процеси и ИТ системи (информации и технологија) преку спроведување на процесите за управување со ризик. Тоа може да им помогне на малите, средните и големите бизниси во секој сектор и да ги чуваат медиумите безбедно. Ги штити информациите (преку употреба на обука за вработените, добро дефинирани процедури и политики кои ја минимизираат можноста за кршење на безбедноста на информациите).

Зголемување на придобивките (сертифицирани со ISO 27001 значи дека имате предности над други компании, било во јавни или приватни набавки)

 

 

Квалитет и Безбедност на Храната

Меѓународниот Стандарден систем ISO 22000 и GLOBALGAP / IFS / HALAL ги адресираат безбедноста на храната. Последиците од небезбедната храна може да бидат сериозни и стандардите за управување со безбедноста на храната во ISO им помагаат на организациите да ги идентификуваат и да ги контролираат заканите за безбедноста на храната. Иако многу од денешните прехранбени производи постојано ги преминуваат националните граници, потребни се меѓународни стандарди за да се овозможи безбедноста на глобалниот синџир на безбедност на храната. ISO 22000: 2005 поставува барања за систем за управување со безбедноста на храната и може да биде сертифициран. Тој го насочува она што организацијата треба да ја покаже својата способност да ги контролира заканите за безбедноста на храната со цел да се осигура дека храната е безбедна. Може да се користи од било која организација, без оглед на нејзината големина или позиционирање во синџирот на исхрана.

 

Инспекција и Контрола на Квалитет

CE Mark е потребен за многу производи. Тој истакнува дека производот е оценет пред да биде ставен на пазарот и да се задоволува барањата за безбедност, здравје и заштита на животната средина. Преку оваа веб-страница, Европската комисија им обезбедува на економските оператори и на потрошувачите информации за тоа како процесот на адхезија на CE работи на производ. Како производител, ова ќе ве води низ процесот на фиксирање на CE во вашиот конкретен производ, јасно илустрирајќи ги клучните чекори преземени од почетокот до маркетинг на производи. Ако сте дистрибутер или увозник, ќе треба да ги знаете условите што мора да ги исполнат производите што сте ги увезувале или дистрибуирале да слободно тргуваат во рамките на ЕЕА.

 

Обука за Систем за Управување

Професионална обука ISO Успешен систем се потпира на повеќе од стандардно читање на текст; ова бара апликација да се смета за стандардна во организацијата. Овој курс ќе им обезбеди на учесниците преглед на важен свет на стандарди за квалитет, нивниот развој и процесот на сертификација. Основна терминологија за квалитет, животна средина и безбедност и признавање со ISO дефинициите;

Главната структура и барања на ISO;

Цел на системот за управување;

Пристап до системи за управување со управувањето со безбедносниот ризик;

Разбирање на организацискиот контекст и пристапот заснован на ризик;

Резиме на клучните закони и значење на законодавството за ИСО стандард;

Поставување цели;

Континуиран процес на подобрување;

Следење, мерење и анализа.

 

 

Маркетинг Менаџмент

Маркетинг менаџментот е организациска дисциплина која се фокусира на практичната примена на маркетингот, техниките и методите во рамките на компаниите и организациите и управувањето со маркетинг ресурси и активности на компанијата.

Глобализацијата доведе фирми преку границите на нивните земји, што го прави меѓународниот маркетинг многу важен и е составен дел од маркетинг стратегијата на една фирма.

Маркетинг менаџерите честопати се одговорни за влијанието врз нивото, времето и составот на побарувачката на потрошувачите. Делумно, ова е затоа што улогата на маркетинг менаџерот може да варира значително врз основа на големината на бизнисот, корпоративната култура и индустрискиот контекст. На пример, во голем дел од потрошувачките производи на компанијата, директорот за маркетинг може да дејствува како генерален менаџер на неговиот производ.

За да се создаде ефективна стратегија за маркетинг менаџмент, фирмите треба да имаат детално, објективно разбирање на нивниот бизнис и на пазарот во кој тие работат.

При анализирањето на овие прашања, дисциплината за управување со маркетинг често се вклопува во соодветната дисциплина на стратешко планирање.

Финансиски Менаџмент

Финансиското управување се однесува на ефикасно и ефикасно управување со пари (фондови) на таков начин да се исполнат целите на организацијата. Ова е специјализирана функција која е директно поврзана со повисокото раководство. Терминот обично се однесува на финансиска организација или стратегија на компанијата, додека личните финансии или управувањето со финансискиот живот се однесуваат на стратегија за управување на поединецот. Тоа вклучува како да се зголеми, односно буџетирање на капитал и како да се подели капиталот. Не само за долгорочно буџетирање, туку и како да се алоцираат краткорочни средства како тековни обврски. Исто така, се занимава со политиките за дивиденди за акционерите.

Основи и сметководствени практики.

 

Бизнис План

За секој почетен бизнис, потребен ви е план, планирање за краток, среден или долг период. На деловните и функционалните бизниси им треба непрекинат развој.

За ова ние им овозможуваме бизнис-плановите за да бидат успешни и да бидат прифатени од локални или меѓународни институти за развој, финансиски средства од кредитни бироа, европски или меѓународни фондови.