Пантентирање и заштита на правата на индустриска сопственост

Во рамките на Стопанската комора на Северо-Западна Македонија е и Канцеларијата за Патентирање и Заштита на Правата на Индустриска Сопственост. Таа ви нуди соработка во други репрезентации како маркетинг и промовирање на вашиот бизнис.

Како резултат на оваа соработка, по потпишувањето на Договорот за соработка помеѓу двете договорни страни, нашата Канцеларијата за Патентирање и Заштита на Правата на Индустриска Сопственост зема обврска да ве информира во врска со заштитата на правата на индустриската сопственост во Република Македонија и ве претставува вас во професионален начин.

Што е патент?

Патентот е ексклузивно законско право кое е дадено за пронајдок. Пронајдокот е производ или процес кој обезбедува нов начин да се направи нешто или обезбедува ново техничко решение за некој проблем.

Што прави патентот?

Патентот му нуди правна заштита на сопственикот за пронајдок. Заштита се доделува за фиксен рок од 20 години, ако плаќаат годишно обновување на тарифата за да се задржи на патент во сила.

Каков вид заштита нуди патентот?

Заштитата на патентите значи дека пронајдокот не може да се продава, користи или дистрибуира без согласност на сопственикот на патентот. Овие права на патент се спроведуваат од страна на судот, кој има овластување да го забрани патентното право. Од друга страна, судот може да одлучи објавувањето на патент што се нелегални, како резултат на успешното барање од страна на трети лица.

 

Кои се правата на сопственикот на патентот?

Сопственикот на патентот има право да одлучи кој може да го користи патентираниот пронајдок за периодот во кој пронајдокот е заштитен. Сопственикот на патентот може да даде овластување или лиценца на други страни за употреба на пронајдокот врз основа на заеднички договорени услови. Исто така, сопственикот може да го продаде пронајдокот на некој друг, кој потоа станува нов сопственик на патентот. По истекот на терминот на патентот, заштитата се прекинува и пронајдокот станува валиден за јавна употреба. Ова значи дека сопственикот нема ексклузивни права на пронајдокот, кој станува валиден за експлоатација за комерцијални цели од страна на другите. И на крај, неговата содржина треба да дозволи ознаката да биде “патентирана”. Научните теории, математички методи, растителни и животински видови, откритија на природни супстанци, комерцијални методи, методи за медицински третман (освен медицински производи) не се патентираат.

 

Каква улога играат патентите во секојдневниот живот?

Факт е дека патентираните пронајдоци влегле секој аспект на човечкиот живот, од електрично осветлување (патентите се чуваат од страна на Едисон и Лебедово) и пластика (патенти се чуваат од Baekeland), до пенкала со сферични врви (патентите се чуваат од страна на Биро) и микропроцесори (патенти ги чува Интел). Сите сопственици на патенти треба да ги објават информациите за нивниот пронајдок со цел да го збогатат сеопфатното тело на техничко знаење во светот. Ова јавно знаење промовира понатамошно креативност и иновативност и на другите. На овој начин, патентите обезбедуваат вредни информации и инспирација за идните генерации научници и пронаоѓачи.

 

Кои пронајдоци можат да бидат заштитени?

Пронајдокот мора да ги исполнува следниве критериуми со цел да се заштити со патент:

  • Да се ​​примени на индустријата; • Тоа треба да биде новина; што не е дел од претходното знаење. Претходното знаење вклучува сè што е познато на јавноста. • Пронајдокот треба да содржи инвентивен чекор што не може да резултира од впечаток на поединец со просечно знаење во соодветната област. • И на крај, неговата содржина треба да дозволи ознаката да биде “патентирана”. Научните теории, математички методи, растителни и животински видови, откритија на природни супстанции, комерцијални методи, методи за медицински третман (освен медицински производи) не се патентираат.

Како можам да добијам патент?

Треба да се преземат следниве процедурални чекори:

  1. Поднесување патентна пријава која содржи:

Формулар за доделување патенти;

Опис на пронајдокот;

Патентни пријави со кои се дефинира степенот на заштита;

Цртежи, доколку ги има;

Апстракт од пронајдокот;

Докази за плаќање на надомест;

Овластување (ако барателот нема седиште во земјата);

Приоритетен сертификат, доколку има претходна странска апликација.

2. Формално испитување и плаќање на тарифа;

3. Публикација по 18 месеци;

4. Патенти;

5. Исплата на годишната тарифа;

6. Тест на патентирање во рок од 9 години