Деск на услуги

СКСЗМ ќе ја подобрува континуираната дневна поддршка на повеќе од 1.800 компании во Македонија, поврзани со членовите на малите и средните претпријатија и компании кои не се членови. Дескот на услуги ќе им помогне на членовите прво да најдат деловни можности на македонскиот пазар, како и на албанскиот и косовскиот пазар, преку креирање средби со заинтересираните страни и организирање посети на компаниите. Затоа, оваа подобрена активност е директно поврзана со претходните нови услуги за микро и мали компании (членови). СКСЗМ има ангажирано консултации за да го преиспита тековниот начин на работење на Комората за давање информации до компаниите и да дефинира работна област за новата услуга, составувајќи улоги и одговорности, процедури и опсег. Исто така, обезбедени се консултации и упатства за персоналот за да се справат со “Дескот на услуги” за да ги информираат клиентите за новите функции за корпоративно управување. Фокусот на Дескот на услуги ќе обезбеди разни информации за предизвиците со кои се соочуваат претпријатијата, B2B состаноци и собирање информации со цел застапување и лобирање.