УСАИД – Партнерство за подобра деловна регулатива

Screenshot_41

УСАИД - Партнерство за подобра деловна регулатива

Целта на проектот е да им помогне на микро и малите бизниси од Македонија да ја подобрат нивната усогласеност со законската регулатива и бизнис-организациите да се вклучат во конструктивен дијалог за подобрување на регулативата. Главните сектори кои ќе влијаат на овој проект се: земјоделство, текстил, градежништво, ИТ и туризам. Овој проект предвидува 10 активности.

Главниот партнер за имплементација на овој проект е ЕПИ Центар Интернешнл, а други партнери за спроведување се: Стопанската комора на Македонија, МАСИТ и Стопанската комора на Северозападна Македонија.

Краткорочното влијание на овој проект е да ги подобри капацитетите за внатрешни и надворешни финансиски и правни советници и да го подобри протокот на информации.

Долгорочното влијание на овој проект е зголемувањето на финансиската и законската усогласеност на малите и средните претпријатија, усогласената деловна регулатива како придонес на приватниот сектор и севкупното економско влијание. Корисници на овој проект се:

Старт-ап компании
Постоечки компании, идентификувани и избрани од партнери за имплементација
70% од вкупниот број корисници ќе бидат лоцирани надвор од градот Скопје, а останатите ќе бидат лоцирани во главниот град, најмалку 30% од претприемачите ќе бидат жени.

Во рамките на активностите се вклучени: ваучер шема, инфо сесии, обуки за внатрешни и надворешни консултанти, создавање на единствен информативен простор, организирање форуми за подобрување на свеста и усогласеност со законската и финансиската регулатива, развој и дистрибуција на контролни листи за самоконтрола и водичи за процедури и брошури како да се унапредат вештините на персоналот на коморите и зајакнување на нивните севкупни квалификации во однос на законската усогласеност, воспоставување на соработка и преглед на најдобрите практики од коморите во ЕУ , промовирање на одржлива и независна платформа за пренесување на потребите на бизнис заедницата на креаторите на политиките, развивање застапување и капацитет за лобирање на партнерските стопански комори, изготвување на брифинзи за политики идентификувани од целните групи на групи, промовирање на ENER работа.