Cоздавање на нови можности za ММСП во Северна Македонија – Business ecosystem project – USAID

krijimi-i-mundesive-te-reja (1)

СКСЗМ ве запознава со 2 нови услуги и 1 напредно членство, што ќе им донесе повеќе приходи и вработувања на нашите претпријатија за членство во MVM, со што ќе се обезбеди нашата финансиска одржливост: B2B дигитален маркетинг преку новата ECVP платформа за веб и мобилни; пристап до регионалните пазари и подобрени информации за членството преку услугата на “Дескoт за члените”.

Дигиталната платформа B2B на СКСЗМ и новата програма за проширување на пазарот ќе помогнат во информирањето и техничкото ширење на знаења кои го попречуваат пристапот до повеќе од 500 МСИМ на регионалните пазари и клиенти. Ова ќе помогне во поттикнувањето на претприемништвото меѓу бизнисите во Македонија, но исто така ќе помогне да влезат на соседните пазари на Албанија и Косово преку водечки компании во новите клубови за проширување на пазарот, фокусирајќи се на трите клучни индустриски сектори избрани од СКСЗМ, кои се градежништво, производство на храна и малопродажба.

Подобрената услуга ќе вклучи унапредување на сервисот за информации за членството од страна на СКСЗМ до сите нејзини членови, кој ќе обезбеди квалитетна деловна поддршка со започнување на биро за членство, кое ќе стане нова точка за контакт за членовите наш, споделување на најновите информации.

Прва активност: B2B платформа

  1. Зајакнувањето и B2B контактите меѓу МОН кои доведуваат до поголемо унапредување и продажба на производи, особено оние надвор од Скопје, како и млади и женски претприемачи
  2. B2B + B2C ќе ги зголеми можностите за МСП да генерираат повисоки приходи и да вработат нови работни места
  3. Проширување на досегот надвор од тековните географски ограничувања на Скопје и Македонија за да станат конкурентни во регионалната економија;
  4. Ангажирање со изгледите и клиентите додека го пренесуваат своето дигитално патување на клиенти

Втора активност: Пристап до пазарите за бизнисите на СКСЗМ

  1. Членовите на СКСЗМ ќе го прошират опсегот на регионалните и меѓународните пазари
  2. Членовите на СКСЗМ и странските компании се охрабруваат да отворат заеднички вложувања, со што ќе се зголеми новата вработеност, генерирање приходи

Трета активност: Биро за услуги за членство

  1. Членовите на СКСЗМ ќе добиваат навремени информации за можностите за работа, вмрежување и закони;
  2. СКСЗМ го зголемува бројот на членови поради подобрени информативни услуги што резултира во нов членски циклус, што подразбира поголем извор на приходи за поддршка на услугите на организациите