ЕРАЗМУС + – Нови стандарди за пракса: стандарди за пракса создадена од страна на компаниите

erasmus

ЕРАЗМУС + - Нови стандарди за пракса: стандарди за пракса создадена од страна на компаниите

Стопанската комора на Северозападна Македонија како главен партнер, заедно со Универзитетот во Љубљана – Економски факултет (СИ), Европскиот центар за лидерство и претприемничко образование (ФР) и Идеја О.К. training and consulting (МК) го започна проектот Еразмус + за стратешко партнерство во стручното образование и обука.

Целта на проектот е да го олесни стекнувањето на висококвалитетни работни места, вработување, практична обука и обука во земјите од ЈИЕ.

За да се постигне оваа цел, проектот ќе:

Помага во размената на добри практики, развивање на мрежи и платформи за дискусија помеѓу образовните институции и приватниот сектор за зголемување на бројот на практиканти кои понатаму ќе бидат ангажирани (вработени);

Поддржува меѓународна соработка и јавно-приватни партнерства за приспособување на работата на образовните центри со цел да се задоволат потребите на новите работодавачи и да ги одразуваат новите трендови и развојот на пазарот на трудот во однос на потребите на младите луѓе;

Да овозможат и охрабруваат, преку употреба на алатки и платформи за информации и комуникациски технологии (ИКТ), барателите на работа и бизниси, особено малите и средните претпријатија, да бараат и да понудат работа и практична работа во различни индустрии;

Подобрување на развојот на политиките за практикантска работа преку подобрување на овие стандарди и политики за практикантска работа базирана на меѓународната соработка и најдобрите практики во ЕУ.

Во рамките на проектот ќе се работи на:

Компаративни истражувања за стандардите на практичната работа, нивната поврзаност со образовните центри и нивната применливост;

Развој на нови стандарди на практична работа, развиени од самите работодавци со цел да се исполнат нивните работни потреби;

Развивање и спроведување на сеопфатна платформа за информатичка и комуникациска технологија (ИКТ) за поддршка на системот за практична работа.

Политички препораки за обезбедување на квалитет, подобрување на квалитетот (EQAVET) до институции кои обезбедуваат стручно образование и обука и водечките тела.