Lean Six Sigma обука

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија како клучен партнер во сооработка со Универзитетот во Љубљана – Економски факултет, центар за европско образование, лидерство и претприемништвото и Идеа O.K. обуки и консултации во рамките на Еразмус + “нови стандарди за стажирање, стандарди за стажирање утврдени од страна на компаните” учествуваа на едно-неделна обука во Франција за зголемување на капацитетот на управување.

Во овој период, учесниците беа обучени за спроведување на моделот на Lean Six Sigma за менаџирање, чиј главен фокус го вметнува во елиминацијата на вишоци и намалување на варијација во различни работни процеси со кои ќе се подобри ефикасноста на компанијата, кои истовремено се применуваат во било која индустрија, како што се производство, трговија, но исто така и во други услуги.

СКСЗМ постојано придонесува за зголемување на стручна обука и квалитетот на образованието на учениците со цел да се направи на пазарот на трудот да се има квалитет и квалификуван кадар за работа кои од денот на вработувањето ќе бидаат подготвени да ги извршуваат своите должности, кој истовремено е и главна цел на проектот.
Учесниците на крајот на обуката  добија сертификати за прво ниво на Lean Six Sigma што докажува дека СКСЗМ секогаш е посветена на подигање на професионалниот капацитет на вработените.