Economicus бр.8

21 Ноември 2017 – Во овој број на економскиот информатор Економикус ќе се презентираат
макроекономските проекции, фискалните проекции и главните компоненти на Буџетот предложени од  Министерството за финансии.

Ве молиме симнете го економскиот информатор Еconomicus тука