Economicus бр.7

Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат проекциите на Меѓународниот Монетарен Фонд и Светската Банка за економскиот раст на Република Македонија до крајот на оваа година, и предвидувањата за  следната година. Истотака, во овој број ќе се презентираат нашите прогнози за економскиот раст на Република Македонија.

Ве молиме симнете го економскиот информатор  Еconomicus тука.