Economicus бр.6

21 Август 2017 – Во овој број на економскиот информатор Економикус ви ги претставуваме податоците за стапката на невработеност по региони, просечна исплатена бруто – плата и просечна исплатена нето плата. Целта е споредување на економскиот развој помеѓу планските региони во Република Македонија за да се добие подобра слика за тоа кои региони се поразвиени, кои се помалку развиени, и според тоа да се планираат и преземаат конкретни мерки за стимулирање на рамноправен економски развој помеѓу планските региони во Република Македонија.

Ве молиме симнете го економскиот информатор  Еconomicus тука