Economicus бр.4

29 Мај 2017 – Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат резултатите и заклучоците од истражувањето.

Поточно во овој број ќе биде презентирано истражувањето од областа на инспекциите, односно просечниот број на инспекции во последните 5 години по индустрии, по региони, и по големина на компаниите.

Во истражувањето се опфатени 177 компании од различна големина, дејност и од различни градови од Република Македонија.

Тука може да го симнете новиот број на економскиот информатор Економикус.