Economicus бр.4

05 Јуни 2018 – Во четвртото издание на економскиот  информатор Економикус за 2018 година ќе бидат презентирани податоци од Фискалната Стратегија на Република Македонија 2019-2021.
Поточно, ќе се презентираат податоците за Вкупните буџетски приходи на Република Македонија и Вкупните расходи во Буџетот на Република Македонија остварени во првите четири месеци од 2018 година.

За повеќе информации симнете го тука новиот број на информаторот.