Диверзитетот е тренд – промоција на локалниот мултикултурализам