15 години СКСЗМ- Посета во компанијата ЈYSK

СКСЗМ врз база на својата програма, врши посети кај незините компании членки, за да се дискутира врз работите, можностите за сооработка со цел да ги соочува предизвиците и создавањето на соодветна клима за нив. Со означување на 15 годишнината, СКСЗМ има предвидено голем број на активности за означување на оваа јубиларна година. Една од активностите е посета на членките со цел да им докажеме дека сооработката меѓу двете страни е многу важна и нашата комора докажува дека има намера да стане водечка организација во застапување на интересите на бизнисите и создавање на соодветна средина за развој.Врз основа на оваа програма, Комората денеска беше на посета кај новата членка на семејството СКСЗМ-JYSK. JYSK е меѓународен малопродажен ланец кој продава “сè за дома”. Со мисија да се даде одлична понуда за секого.

СКСЗМ има мисија да организира, напредувa да ги штити интересите и ги промовира бизнисите во земјата и во странство, покрај предизвиците на глобалната конкуренција.