Центар за квалитет и стандардизација | OEMVP Центар за квалитет и стандардизација – OEMVP
Центар за квалитет и стандардизација

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија преку својот Центар за квалитет и стандардизација, на членовите им обезбедува:

 • Професионална обука;
 • Ревизија / Ревизија / Внатрешна верификација;
 • Ревизори на добавувачи;
 • Надворешна ревизија за сертификација на ISO;
 • Сертификација на ISO / MKS / EN и CE стандарди;
 • Консултантски услуги и Појаснување / верификација на сертификатите;
 • Развој на бизнисот базиран на домашна и меѓународна економија.

Наши активности:

 • ISO9001, Quality Management System / Систем за управување со квалитет;
 • ISO14001, Environmental Management System / Системи за управување со животната средина;
 • OHSAS 18001 Occupational Health & Safety / Здравје и безбедност при работа;
 • ISO27001 IFSM / Системи за управување со безбедноста на информациите;
 • ISO22000/HACCP/GLOBALGAP/IFS/HALAL/Квалитет и безбедност на храна;
 • CE mark, Inspection and quality control / CE ознака, инспекција и контрола на квалитет;
 • Бизнис план;
 • Маркетинг менаџмент;
 • Финансиски менаџмент;

ПОЛИТИКИ И ЦЕЛИ
Целта е запознавање со барањата, принципите на Стандардите и нивните правила за развој и стандардизација во вашето претпријатие.
Процесот е посветен за водечките институции, компании, државни или приватни организации,  државни или приватни вработени за нивните лични или организациски активности.

ПРОЦЕС
Учесниците ќе бидат известени за:
– Имплементација на стандарди поврзани со системот за управување;
– Разбирање, улога и одговорност на менаџерот во однос на стандардите;
– Целно собирање на податоци и нивна анализа;
– Имплементација и подготовка на сертификатот;
– Континуиран развој и подобрување на стандардите;
– Практични процеси поврзани со претпријатие и стандардна активност, итн.

АКТИВНОСТ:
Информации и опрема со процеси и сертификати за стандарди за квалитет и развој на претпријатијата членки на СКСЗМ

Share This