Специално издание на Economicus!

untitled09 Декември 2016 – Во пресрет на предвремените парламентарни избори и по претходните консултативни состаноци со политичките партии во врска со економските платформи, Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија го објави специјалното издание на Economicus каде што е направена споредба на сите понудени платформи на политичките партии.

Во прилог шестото издание на Economicus на македонски јазик.

https://app.publitas.com/groups/30836/publications/230410/editor/preview/1