Собрание

Собранието на Комората е највисоко раководно тело на Комората, предвидено со Статутот на Комората. Собранието има 65 претставници (членови) кои ги претставуваат градовите пропорционално според бројот на членови во секој град:

 • Скопје – 15 членови,
  Тетово – 15 членови,
  Гостивар – 10 членови,
  Куманово – 10 членови,
  Кичево – 4 членови,
  Струга – 6 членови,
  Дебар – 3 членови,
  Охрид – 1 член,
  Битола – 1 член.

Претставниците (членовите) во Собранието се избираат за период од четири години со можност за повторен избор.

Назми Ејупи – Претседател на Собранието на СКСЗМ

Ќаније Селими – Потпретседател на Собранието на СКСЗМ