Шѕрет Елези

Сооработник за финансии

Арманда Јусуфи

Aдминистративен и Финансиски асистент

Дурим Зекири

Соработник за истражување и анализа

Миранда Ајдини

Правник и сооработник за проекти