Извршна Канцеларија

Неби Хоџа - Претседател на СКСЗМ
Назми Ејупи - Потпретседател на СКСЗМ
Нагип Фејзи - Потпретседател на СКСЗМ
Менди Ќура - Потпретседател на СКСЗМ

Дриљон Исени

Ивршен директор

Анила Ејупи

Асистент за соработка со деловниот сектор