Дриљон Исени

Ивршен директор

Анила Ејупи

Сооработник за соработка со деловниот сектор

Миранда Ајдини

Правник и сооработник за проекти

Арманда Јусуфи

Aдминистративен и Финансиски асистент

Дурим Зекири

Соработник за истражување и анализа

Шѕрет Елези

Сооработник за финансии