Извршна Канцеларија

Неби Хоџа - Претседател на СКСЗМ
Назми Ејупи - Потпретседател на СКСЗМ
Нагип Фејзи - Потпретседател на СКСЗМ
Менди Ќура - Потпретседател на СКСЗМ

Дриљон Исени

Ивршен директор

Милаим Амети

Оперативен менаџер

Мерсим Мемеди

Асистент за истражување и развој

Меритон Арслани

Помошник оперативен менаџер

Анила Ејупи

Асистент за соработка со деловниот сектор

Иман Ајрула

Административен соработник

Дренуша Марку

Соработник на проекти