За нас

За Нас

СКСЗМ организира, напредува, ги штити интересите и ги промовира бизнисите во земјата и во странство, поддржувајќи ги предизвиците на глобалната конкуренција.

ECNWM има намера да стане водечка организација во застапување на интересите на бизнисите и создавање на соодветно развојно опкружување.

Вредностите и принципите на СКСЗМ

Транспарентна
Партнерства
Одржливост
Еднаков пристап

Отвори Статусот

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО БИЗНИС ПЛАНОТ

Собранието на Комората е највисок орган и раководи со Комората.

Собранието има 65 претставници (членови) кои ги претставуваат градовите на пропорционален начин врз основа на бројот на членовите во секој град:

 •       Скопје, 15 члена
 •       Тетово 15 члена
 •       Гостивар 10 члена
 •       Куманово 10 члена
 •       Кичево 4 члена
 •       Струга 6 члена
 •       Дебар 3 члена
 •       Охрид 1 член
 •       Битола 1 член

Претставниците (членовите) во Собранието се избираат за период од четири години со можност за повторен избор.

 • Касам Зендели – Претседател на Собранието на СКСЗМ
 • Неби Хоџа – Претседател на СКСЗМ
 • Нагип Фејзи – потпретседател на СКСЗМ
 • Nazmi Ejupi – потпретседател на СКСЗМ
 • Менди Цира – потпретседател на СКСЗМ

 

 Управен Одбор

 • Неби Хоџа – Претседател на СКСЗМ
 • Нагип Фејзи – Потпретседател на СКСЗМ
 • Назми Ејупи – Потпретседател на СКСЗМ
 • Менди Ќира – Потпретседател на СКСЗМ

 

Членови на Управниот Одбор:

 • Нухи Алиу
 • Aгим Ќерими
 • Фатмир Етеми
 • Арбен Халили
 • Нури Мемети
 • Meндерес Кучи
 • Салим Хасани
 • Aриф Нуредини
 • Нијази Џумкар
 • Реџаил Мустафи

 

Членови на Надзорен Одбор:

 • Eнвер Малиќи
 • Aрсим Папранику
 • Aдем Абдулахи
 • Mуса Рамани
 • Saли Јонузи
 • Reшат Муслиу
 • Lирим Мерсими

Извршна канцеларија

 • Дриљон Исени – Извршен Директор
 • Миљаим Амети-Оперативен менаџер
 • Мерсим Мемеди- Асистент за Истражување и Развој
 • Меритон Арслани- Асистент оперативен менаџер
 • Иман Ајрула- Административен соработник
 • Анила Ејупи- Асистент за соработка со деловниот сектор
 • Дренуша Марку- Асистент на проекти