За Нас

СКСЗМ организира, напредува, ги штити интересите и ги промовира бизнисите во земјата и во странство, поддржувајќи ги предизвиците на глобалната конкуренција.

СКСЗМ има намера да стане водечка организација во застапување на интересите на бизнисите и создавање на соодветно развојно опкружување.

Вредностите и принципите на СКСЗМ

Транспарентна
Партнерства
Одржливост
Еднаков пристап

Отвори Статусот

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО БИЗНИС ПЛАНОТ

Собранието на Комората е највисок орган и раководи со Комората.

Собранието има 65 претставници (членови) кои ги претставуваат градовите на пропорционален начин врз основа на бројот на членовите во секој град:

 •       Скопје, 15 члена
 •       Тетово 15 члена
 •       Гостивар 10 члена
 •       Куманово 10 члена
 •       Кичево 4 члена
 •       Струга 6 члена
 •       Дебар 3 члена
 •       Охрид 1 член
 •       Битола 1 член

Претставниците (членовите) во Собранието се избираат за период од четири години со можност за повторен избор.

 • Мендерес Кучи – Претседател на Собранието на СКСЗМ
 • Решат Муслиу – Потпретседател на Собранието на СКСЗМ
 • Неби Хоџа – Претседател на СКСЗМ

 

Членови на Управниот Одбор:

 • Назми Ејупи
 • Менди Ќира
 • Нухи Алиу
 • Нухи Алиу
 • Арсим Папранику
 • Агим Горчај
 • Генц Фејзи
 • Неби Јусуфи
 • Салим Хасани
 • Арбен Халили
 • Илбер Мурати
 • Ариф Нуредини
 • Нијази Џумкар
 • Ејуп Абдулахи
 • Ќаније Селими
 • Мерита Рамадани Алими
 • Вљора Адеми
 • Лирим Мерсими
 • Трим Ќемали

Членови на Надзорен Одбор:

 • Фатмир Емини
 • Мухамед Хаџипази
 • Сефедин Мустафа
 • Зибер Зибери
 • Џемаил Дурмиши
 • Сами Мустафа
 • Валмир Каба