Еconomicus бр.5

03 Јули 2017 – Овој број на економскиот информатор Економикус е продолжение на последниот објавен број, односно и во овој број ќе се презентираат резултатите од истражувањето спроведено за оценување на бизнис климата и идентификување на проблемите со кои се соочуваат претпријатијата во Република Македонија.

Поточно во овој број ќе биде презентирано делот од истражувањето за општото мислење на претпријатијата за бизнис климата во Република Македонија и кои закони според нив треба да се приоритетни за создавање на поволна бизнис клима. Во истражувањето се опфатени 177 компании од различна големина, дејност и од различни градови од Република Македонија.

Симнете го тука новиот број на економскиот информатор Еconomicus.