Други групации
  1. Групација на сектор за земјоделство и рурален развој;
  2. Групација на сектор за градежништво, урбанизам и животна средина и енергетика;
  3. Групација на туризам и угостителство;
  4. Групација на жени претприемачи;
  5. Групација на медиуми;
  6. Групација на информатички технологии;
  7. Групација на  дистрибутери на широка потрошувачката и малопродажба;
  8. Групација за правни финансиски и консултански услуги;
  9. Групација за транспорт, шпедиција и собраќај;
  10. Клуб на индустриски производители.