СКСЗМ-Создава нова четири годишна стратегија!

Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија ја создаде новата стратегија за работа за период 2020-2023 година каде се создадоа стратешките точки врз кои ќе се насочи работата на СКСЗМ во следните четири години. Работилницата за создавање на ова стратегија се реалираше во Дебарски Бањи-ЦАПА.

Дел од ова работилница беа членки од Управниот Одбор, членки од компаните,прецедателот на Стопанска Комора г.Неби Хоџа, почесен прецедател г. Џемаил Даути и прецедателот на Собранието г. Мендерез Кучи.

СКСЗМ организира, ги штити и ја креира соработката меѓу комапните.