Партиите ветуваат „брда и долини“ како да нема корона-криза

„Сега следи тешкиот дел за државата и дефинитивно работите треба да се испланираат и дефинитивно работите треба да се испланираат на долгорочно ниво, а не само за време на кампања. Реално партиите знаат да ветуваат многу без да имаат некоја јасна идеја како ќе ги обезбедат тие средства. Особено се гледа една дискрапанца меѓу она што се ветува наспроти капацитетот што го имаат како кадровски, така и институционално. После ковид-19 дефинитивно треба помалку ветувања, а повеќе работа“, вели Дрилон Исени од стопанската комора на северозападна Македонија.

Повеќе во долунаведениот линк:

https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B0/30683029.html