Kodi i etikës së biznesit

Ky kodeks është hartuar nga Biznes Konfederata e Maqedonisë, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit, Trupi koordinues për përgjegjësi shoqërore të ndërmarrjeve, Oda e zejtarëve të RM dhe Odave...