Përfundoi faza e dytë e trajnimit për stafin profesional dhe volonter

 

  Nga data 16 Dhjetor 2013 deri më 20 Dhjetor 2013, në komunën e Bogovinës u mbajt trajnimi për personat për punë të vazhdueshme me gratë nga bashkësitë etnike në kuadër të projektit, dhe njëherit do jenë edhe stafi i cili do të vazhdojë punën në inkubatorin e parë rural në komunën e Bogovinës.

  Trajnues ishin ekspertë nga Sllovakia, të cilët kanë përvojë në përforcimin e kapaciteteve të profesionistëve dhe vullnetarëve që do të punojnë me gratë e bashkësive etnike në inkubator.

  Pas përfundimit të kesaj faze të dytë të trajnimit, pjesëmarrësit janë në gjendje të ofrojnë shërbime që kanë të bëjnë me konsultime për karrierë, trajnime dhe mentorime dhe përgatitjen e planeve individuale aksionare, informacione dhe ndihmë për të gjetur punësim, trajnime alternative e tjerë, domethënë një staf i trajnuar dhe përgatitur për dhënien e shërbimeve për fillimin e bizneseve të udhëhequra nga gratë.

  Trajnimi u mbajt në hapësirat e biznes inkubatorit të parë rural në Maqedoni, ne komunen e Bogovines.

   Për më shumë informacione ju lutemi vizitoni www.oemvp.org