SHËRBIMET
SHËRBIMET TONA

Organizojmë auditim, kontroll, verifikim intern, auditim furnizuesve, auditim të jashtëm për çertifikim ISO, çertifikim të Standardeve ISO/MKS/EN dhe CE, konsulencë dhe sqarime/verifikim të çertifikatave, zhvillim të biznesit bazuar në ekonominë vendase dhe ndërkombëtare.

PUBLIKIMET