Јурис бр.1

21 Mарт 2018 – Во овој број на информаторот Јурис ве информираме за Законот за финансиска поддршка на инвестиции кој ги уредува видовите, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на инвестициите на деловните субјекти кои ќе инвестираат во Република Македонија.

За повеќе информации, контактирајте не на juris@oemvp.org или на телефон 02/3239-252

Тука може да го симнете новиот број на ЈУРИС.