Собрание на Комората | OEMVP Собрание на Комората – OEMVP
Собрание на Комората

Собранието на Комората е највисок орган и раководи со Комората.

Собранието има 65 претставници (членови) кои ги претставуваат градовите на пропорционален начин врз основа на бројот на членовите во секој град:

  • Скопје, 15 члена
  • Тетово 15 члена
  • Гостивар 10 члена
  • Куманово 10 члена
  • Кичево 4 члена
  • Струга 6 члена
  • Дебар 3 члена
  • Охрид 1 член
  • Битола 1 член

Претставниците (членовите) во Собранието се избираат за период од четири години со можност за повторен избор.

Касам Зендељи

Претседател на Собрание на СКСЗМ

Share This