Извршна Канцеларија | OEMVP Извршна Канцеларија – OEMVP
Извршна Канцеларија

Дриљон Исени – Извршен Директор

Магистeр на Mеѓународното и европското право во Универзитетот на Амстердам. Има 10 годишно работно искуство како консултант, истражувач и правен експерт во граѓанскиот и владиниот сектор, како и во бизнис заедницата. Се ангажирал во спроведувањето на неколку проекти и управувањето на човечките ресурси. Учествувал во национални и регионални обуки. Неговите области на интерес се: развојот на портфолиото на услуги на комората, вмрежувањето со претставништвата и дипломатските мисии во земјата, управувањето со проекти и човечки ресурси. Во СКСЗМ работи од ноември 2015 година како одговорен за управување со оперативните аспекти, човечките ресурси, мобилизирањето на ресурсите за активностите и проектите, како и за одржување на контакти со институциите, дипломатски мисии и членстово на комората. Oд месец Јули 2017 година е именуван како Извршен Директор на СКСЗМ.

Моментално во СКСЗМ раководи со Извршната канцеларија и одделенијата на комората, го реализира спроведувањето на одлуките на органите на комората, го координира процесот за подготвување и спроведување на проектите, прави планирање на активностите и буџетот на Извршната канцеларија, врши активности предвидени во годишниот план на комората, ја претставува комората во отсуство на претседателот и неговиот заменик, и е одговорен за извршување на работата ефикасно и ефективно. Тој ги исполнува своите обврски во согласност со овластувањата предвидени со Статут и за нив одговара пред Управниот совет на СКСЗМ.

Koнтакт: executive@oemvp.org

 

 

Миљаим Амети – Финансиски менаџер

Дипломиран во смерот Општа Економија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Има четири годишно професионално искуство во СКСЗМ. Започна како волонтер во јули 2012 година, додека со работа тргна во ноември истата година. Бил ангажиран како асистент во подготовката на различните каталози, во имплементација на методологиите за избор на „ТОП 100“, во организацијата на разни средби од интерес за бизнис заедницата, за потоа да продолжи со позицијата на финансиски менаџер првин во проектот „3 ЕС- образование, вработување и еднаквост за жените од етничките заедници“, а подоцна и во рамките на проектот „Заштита на брендот на производи од прекугранична соработка“. Неговиот професионален интерес се врзува за макроекономска анализа, следењето на локалните и регионалните економски политики и истражувањето во светот на бизнисот. Неговите сегашни одговорности во СКСЗМ се занимаваат со финансиско управување, координација на проекти и контактни врски меѓу институциите и членството.

Koнтакт: milaim.ameti@oemvp.org

 

Фатима Бејтулаи Веља – Соработник за односи со јавноста

Дипломирана во Комуникациските науки на Универзитетот на Југоисточна Европа. Има искуство во телекомуникација како поддржувач на корисниците и како раководител на маркетиншките програми и комерцијализација. Во СКСЗМ е од април 2012 година. Работи во секторот за односи со јавноста. Била ангажирана како менаџер на проектот „3 ЕС- образование, вработување, и еднаквост за жените од етничките заедници“. Нејзини полиња на интереси се: односи со јавноста, логистика и управување со проекти. Во моментов во СКСЗМ е одговорна за развивање и спроведување на стратешки програми за односи со јавноста, воспоставување односи со клучните новинари на бизнисот, организирање на прес- конференции, настани, саеми, обуки, презентации, итн. како и одржување на веб-страната на СКСЗМ.

Koнтакт: fatima.vela@oemvp.org

 

Едита Мерсими – Службеник за соработка со деловниот сектор

Поседува околу осум години професионално искуство во граѓанскиот сектор. Била ангажирана во планирање, развој и координација на проекти финансирани во главно од страна на Европската унија, во организирање и спроведување на обуки, воспитно-образовни работилници за деца и млади, семинари, конференции и други видови на јавни активности кои се спроведуваат во целата територија на Република Македонија. Учествувала во обуки за обучувачи, собирање на финансиски средства,  млади лидери, жените во политика, човековите права, основните принципи за следење на локалната администрација, модерирање, односи со јавноста и многу други. Во СКСЗМ започна со работа во јануари 2016 година. Нејзините тековни одговорности се поврзани со иницирање, организација и одржување на контакти и директни средби меѓу НВО и бизнис секторот, организирање на обуки за релевантни сектори и обезбедување на тематски консултации.

Koнтактedita.mersimi@oemvp.org

 

Мејрем Синани – Административен соработник

Дипломирана во Бизнис и економија – Финансии и сметководство на Универзитетот на Југоисточна Европа. Во СКСЗМ започна како волонтер во јули 2016 година, а со работа започна во септември 2016 година. Во тој период беше ангажирана во подготовка на Топ 100 каталогот,  фактурирањето за членовите на комората, спонзорите и другите соработници. Во моментов, во СКСЗМ е одговорна за архивата на Комората, административната поддршка при подготовка на разни документи и извештаи, подготовка на фактури од СКСЗМ и други.

Koнтакт: mejrem.sinani@oemvp.org

 

Share This