Grupacionet e OEMVP-së
 1. GRUPACIONI PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL
 2. GRUPACIONI I PRODHUESVE TË MIELLIT
 3. GRUPACIONI I PËRPUNUESVE TË DRURIT DHE MOBILJEVE
 4. GRUPACIONI I NDËRTIMTARISË
 5. GRUPACIONI PËR TURIZËM DHE HOTELERI
 6. GRUPACIONI I GRAVE SIPËRMARRËSE
 7. GRUPACIONI I MEDIAVE
 8. GRUPACIONI I PRODHUESVE TË QUMËSHTIT DHE MISHIT
 9. GRUPACIONI I TEKNOLOGJIVE INFORMATIVE
 10. GRUPACIONI I DISTRIBUTORËVE TË KONSUMIT TË GJËRË
 11. GRUPACIONI I SHITJES ME PAKICË
 12. GRUPACIONI I PËRPUNIMIT TË METALEVE
 13. GRUPACIONI PËR SHËRBIME JURIDIKE, FINANCIARE DHE KONSULENTE
 14. GRUPACIONI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT DHE PLANIFIKIM HAPSINOR
 15. GRUPACIONI I PRODHUESVE NË INDISTRINË KIMIKE
 16. GRUPACIONI I SHPEZËTARISË (PRODHUESIT E VEZËVE)