Economicus nr.8

21 Nëntor 2017 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të prezantohen projektimet
makroekonomike, projektimet fiskale dhe komponentët kryesore të buxhetit të propozuar nga  Ministria e financave.

Ju lutem shkarkoni edicionin e tetë të këtij informatori këtu