Economicus nr.7

17 Shtator 2018 – Në këtë numër të informatori ekonomik Ekonomikus do të prezantohen të dhënat nga Enti Shtetëror i Statistikës për Bruto prodhimin vendor për tremujorin e dytë të vitit 2018.

Për më tepër, ju lutemi shkarkoni këtu numrin e shtatë të informatorit Economicus.