Economicus nr.4

Shkarkoni këtu numrin e katërt të Economicus, i cili publikohet çdo muaj për të gjithë anëtarët e OEMVP-së.  Treguesit më të mirë për dëmet e shkaktuara nga gjendja politike në vend janë parametrat ekonomik të cilët do ti analizojë OEMVP në këtë numër të Economicus-it dhe veçmas për disa sektorë. Këtë here janë bërë krahasime në bazë të rajoneve planare të vendit në mes të rajoneve të mbuluara nga OEMVP dhe rajoneve të tjera. Në këtë kontekst ne kemi analizuar investimet dhe prodhimin bruto vendor për banorë në zonat ku operon OEMVP dhe rajonet tjera të vendit.

Si gjithnjë, komentet apo sugjerimet tuaja janë të mirëseardhura dhe të nevojshme për avancimin e mëtejmë të këtij publikimi në edicionet e radhës. Për më tepër informata na kontaktoni në info@oemvp.org .