Njoftime

NJOFTIM për mashtrim në internet

NJOFTIM për mashtrim në internet

Ju njoftojmë se në rast se pranoni e-mail nga EU Business Register me formular për regjistrim në bazën e të dhënave, bëhet fjalë për mashtrim. Në formular shkruan që “Updating is free!” (Azhurimi është falas), por në fakt me nënshkrim dhe plotësim të këtij formulari (apo formulari të ngjashë...
Read more
SHPALLJE PUBLIKE

SHPALLJE PUBLIKE

SHPALLJE PUBLIKE Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 1, paragrafi 3 dhe neni 23 të Ligjit për marrëdhënie pune, dhe në bazë të nenit 21, 23 dhe 32 nga Statuti i OEMVP-së, Këshilli Drejtues i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore solli vendim për shpallje të: Konkursit për plotësimin e vendit...
Read more
Thirrje për praktikantë

Thirrje për praktikantë

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP) – Shkup, është një organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse e cila punon në zhvillimin dhe përfaqësimin e interesave të biznesit si dhe krijimin e mjedisit të pështatshëm për zhvillim. OEMVP bën organizimin, avancimin, mbrojtjen e interesave dh...
Read more

Thirrje për aplikim për ÇMIMIN NACIONAL PËR VITIN 2016

Trupit koordinativ për përgjegjësi shoqërore të ndërmarrjeve dhe Ministria e ekonomisë së Republikës së Maqedonisë kanë shpallur thirrje publike për aplikim për Çmimin nacional në vitin 2016 për praktikat më të mira me përgjegjësi shoqërore për ndërmarrje të mëdha dhe ndërmarrje të vogla/të mesme. Gjith...
Read more
OEMVP shpall konkurs për tre vende pune

OEMVP shpall konkurs për tre vende pune

Për nevojat e projekteve dhe aktiviteteve të saja, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore, shpall KONKURS për pozitat e mëposhtme: 1. Zyrtar për ndërlidhje me bizneset (1 pozitë) Kualifikimet e përgjithshme • Diplomë universitare në shkencat ekonomike, të komunikimit apo shkencat shoqërore. Studime...
Read more

Konkurs për punësim – Menaxher në Projekt

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës DAUTI, për realizimin e projektit “Qëndrueshmëria financiare e sektorit civil në bashkëpunim me sektorin afarist” – projekt i financuar nga Sektori qendror për financim dhe kontraktim pranë Ministrisë së Financave të Republikës së Maqedonisë, shpall...
Read more

SHPALLJE PUBLIKE

Në bazë të nenit 19 nga Statuti i OEMVP-së, Këshilli Drejtues në mbledhjen e saj të III-të, të mbajtur me datë 24.02.2015, solli vendim për shpallje publike për pozitën e:
Read more

ANULIM I SHPALLJES

Në bazë të nenit 19 nga Statuti i OEMVP-së, si dhe në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune, Këshilli Drejtues në mbledhjen e I-rë të mbajtur me date 28.01.2014, solli:
Read more

SHPALLJE PUBLIKE

Në bazë të nenit 22, paragrafi 1 , pika 1, paragrafi 3 dhe neni 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“ Gazeta Zyrtare e RM” nr.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11 dhe 11/12), dhe në bazë të nenit 19 nga Statutit i OEMVP-së, Këshilli Drejtues i Odës Ekonomike të Maqedonisë Ve...
Read more
SPOZORI GJENERAL

SHPALLJE PUBLIKE

Në bazë të nenit 22, paragrafi 1 , pika 1, paragrafi 3 dhe neni 23 të Ligjit për marrëdhënie pune ( “ Gazeta Zyrtare e RM” nr.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11 dhe 11/12), Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon:
Read more

Procredit banka organizon forum agro biznesi

ProCredit Banka, si bankë lider në financimin dhe përkrahjen e sektorit të agro biznesit, do të organizojë forum të agro biznesit në të cilin bashkohen të gjitha palët relevante të bujqësisë maqedonase: prodhues primarë bujqësorë, përpunues të prodhimeve bujqësore, grumbullues të prodhimeve bujqësore, s...
Read more