• Drilon Iseni – Drejtor Ekzekutiv

Magjistër i së Drejtës Ndërkombëtare dhe Evropiane pranë Universitetit të Amsterdamit. Posedon përvojë profesionale 10 vjeçare si këshilltar, hulumtues dhe ekspert juridik në sektorin civil dhe qeveritar, si dhe në komunitetin e biznesit. Është angazhuar në zbatimin e disa projekteve dhe menaxhimin e resurseve njerëzore. Ka marrë pjesë në trajnime vendore dhe regjionale. Fushat e tij të interesit janë: zhvillimi i portofolios së shërbimeve të Odës, rrjetëzimi me përfaqësitë dhe misionet diplomatike në vend, menaxhimi i projekteve dhe i burimeve njerëzore. Në OEMVP punon prej Nëntor 2015 si përgjegjës për menaxhimin e aspekteve operative, burimeve njerëzore, mobilizimin e resurseve për aktivitete dhe projekte, si dhe mbajtjen e kontakteve me institucione, misione diplomatike dhe anëtarësinë. Nga muaji Korrik 2017 emërohet në pozitën e Drejtorit Ekzekutiv në OEMVP.

Aktualisht në OEMVP menaxhon Zyrën Ekzekutive dhe departamentet e Odës, realizon zbatimin e vendimeve të organeve të Odës, koordinon procesin e përpilimit dhe zbatimit të projekteve,  planifikon aktivitetet dhe buxhetin e Zyrës Ekzekutive, realizon aktivitetet e parapara në planin vjetor të Odës, përfaqëson Odën në mungesë të kryetarit dhe nënkryetarëve dhe ka përgjegjësinë e realizimit të punëve në mënyrë efikase dhe efektive. Detyrimet e veta i realizon konform autorizimeve të parapara me Statut dhe për to i përgjigjet Këshillit Drejtues të OEMVP-së.

Kontakti: executive@oemvp.org

 

 

  • Milaim Ameti – Menaxher Financiar

I diplomuar në drejtimin Ekonomi e Përgjithshme pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodij”. Ka përvojë profesionale katër vjeçare në OEMVP. Filloi si praktikant në Korrik të vitit 2012, ndërsa me punë në Nëntorin e po të njëjtit vit. Është angazhuar si asistent në përgatitjen e katalogjeve të ndryshme, në përpilimin dhe zbatimin e metodologjive përzgjedhëse të projektit “TOP 100”, në organizimin e takimeve të ndryshme me interes për komunitetin e biznesit, për të vazhduar me pozitën e Menaxherit Financiar fillimisht në projektin “3 ES – arsim, punësim dhe barazi për gratë e bashkësive etnike”, e më pas edhe në projektin “Mbrojtja e markës së produkteve nga bashkëpunimi ndërkufitar”. Interesi i tij profesional ndërlidhet me analizat makro ekonomike, ndjekjen e politikave ekonomike vendore dhe regjionale dhe hulumtimin në botën e biznesit. Përgjegjësitë e tij momentale në OEMVP kanë të bëjnë me menaxhimin e financave, koordinimin e projekteve dhe me ndërlidhjen e kontakteve mes institucioneve dhe anëtarësisë.

Kontakti: milaim.ameti@oemvp.org

 

  • Mersim Memedi – Asistent për Hulumtim dhe Zhvillim

I diplomuar në drejtimin E-Biznes në Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodij”. Është i angazhuar si asistent në projektin e USAID “Partneritet për rregullativë më të mirë afariste”. Gjithashtu, angazhimi i tij në OEMVP ka të bëjë edhe me hulumtimin dhe analiza në disa fusha që janë të përcaktuara si qëllime strategjike të OEMVP: përmirësimin e qasjes në financa duke kyçur format e ndryshme inovative për financim, gjithashtu interesi i tij profesional ndërlidhet edhe me analizat makro ekonomike si dhe analizë të politikave vendore dhe ndërkombëtare.

Kontakti: mersim.memedi@oemvp.org

 

  • Meriton Arsllani, Asistent projekti

Magjistër i së Drejtës Civile pranë Fakultetit Juridik “Justiniani i Parë”-Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup. Studimet deridiplomike i ka mbaruar në Universitetin e Evropës Juglindore si student i dalluar i gjeneratës. Gëzon përvojë profesionale si jurist në zyrë avokatie në Gostivar dhe shoqëri avokatësh në Shkup. Gjithashtu, ka qenë i angazhuar në organe të pushtetit lokal, si dhe ka marrë pjesë në një sërë konferencash dhe trajnime brenda dhe jashtë vendit me fokus në zbatimin dhe përmirësimin e rregullativës ligjore dhe sundimin e së drejtës. Angazhimi në kuadër të Odës përfshin dhënien e shërbimeve juridike për mbrojtje të interesave të Odës dhe anëtarëve të saj, informimin për risitë në rregullimin ligjor në fushën e biznesit dhe këshillimin për çështje juridike që tangojnë biznesin. Përveç kësaj, punon edhe si jurist në projektin e Odës “Partneritet për rregullativë më të mire afariste”.

Kontakti: meriton.arsllani@oemvp.org