Partneriteti për rregullativë më të mirë afariste

Partneriteti për rregullativë më të mirë afariste

Kohëzgjatja e proektit: 10.2016 – 09.2020
Partneri Implementues Kryesor: EPI Centar International

 

Partner Implementues: Oda Ekonomike e Maqedonisë; MASIT; Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore

Qëllimi i projektit

·         Qëllimi i 1: Përmirësimi dhe përshtatja e rregullativës ligjore për mikro dhe bizneset e vogla në kërkesat e tyre.

·         Qëllimi i 2: Organizatat e biznesit të angazhohen në një dialog konstruktiv në përmirësimin e rregullativës

Ndikimi afatshkurtë

Përmirsimi i kapaciteteve, për stafin e brendshëm dhe të ekspert të jashtëm financiar dhe juridik

Përmirësimin e rrjedhjes së informacioneve

 

Ndikimi afatgjatë

Rritja e pajtueshmërise financiare dhe ligjore me bizneset e vogla dhe të mesme

Ndikimi i përgjithshëm ekonomik

Sektorët kryesorë: Bujqësi; Tekstil; Ndërtimtari; IT; Turizmi
Përfituesit:

·         Start – up kompanitë

·         Kompanitë ekzistuese, të identifikuara dhe përzgjedhura nga partnerët implementues;

·         70% nga numri total i përfituesve do të jenë të vendosura jashte qytetit të Shkupit, ndërsa pjesa tjetër do të jenë të vendosura në kryeqytet; Minimum 30% të sipërrmarësisë së grave është e mbuluar

Aktivitetet e projektit:

A1: Trajnim për stafin e brendshëm dhe ekspertë të jashtëm

A2: Krijimi i një hapësire unike informative – Përmirësimi i rrjedhës së informacionit

A3: Organizimi i forumeve për përmirësimin e vetëdijes dhe përshtatjen me rregullativën ligjore dhe financiare

A4: Zhvillimi dhe shpërndarja e listës për vetëkontrollë dhe ” si-të ” Udhëzues dhe Broshura për harmonizim me rregullativën ligjore

A5: Përmirësimi i aftësive të stafit të odave  për përkrahje të kompanive në lidhje me përputhshmërinë ligjore

A6: Vizita studimore

A7: Fillimet e reja

A8: Zhvillimi i kapaciteteve për avokim dhe lobim të Odave ekonomike partnere në projekt

A9: Zhvillimi i Politikave të shkurta (policy briefs) të identifikuara nga fokus grupet e sektorëve

A10: Promovimi i ENER-it

Untitled

Related posts

SPOZORI GJENERAL